پروژه ها

پروژه موضوع پروژه فاز محل پروژه
آبسرده ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 بروجرد
ايوشان ارزيابي زيست محيطي سد مخزني
2 لرستان
چهچهه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 كلات
سرابي ارزيابي زيست محيطي سد مخزني
2 تويسركان
سياه كمر ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و خط انتقال مربوطه
2 همدان
سيد شهاب رزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 تويسركان
قزل تپه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 زنجان
قره‌تيكان ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 كلات
كاكارضا رزيابي زيست محيطي تونل انتقال آب حوضه‌اي
1 خرم آباد
كمندان ارزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 ازنا
كوار ارزيابي زيست محيطي سد مخزني ( ميرزاي شيرازي ) و شبكه
2 كوار
مهتر رزيابي زيست محيطي سد مخزني و شبكه
1 زنجان
آبدبه سد مخزني 1,2,3 گاوبندي
آبسرده سد مخزني و شبكه
1,2 بروجرد
آتميان سد مخزني و شبكه شناخت
شناخت سراب
ارزيل سد مخزني (توسعه دشت مرند)و سيستم انتقال از گلاخور شناخت
شناخت مرند
خوانسار سد مخزني تأمين آب شرب خوانسار
1,2 خوانسار
بردل سد مخزني
1,2,3 گاوبندي
بناب مرند سد مخزني ، بند انحرافي و شبكه
1,2,3 مرند
جيربانلو سد مخزني شناخت
شناخت آوج
حاجيلر چاي سد مخزني حاجيلر وقراقيه و شبكه
1 مرند
خنچه سد مخزني وتأمين آب شرب كاشان
1 كاشان
چهچهه سد مخزني و شبكه
1,2 خراسان
دره سير هاروني سد مخزني
1,2 شهركرد
دوليسكان سد مخزني
1,2 خرم‌آباد
زراني سد مخزني و شبكه 1 ميناب
زيلبير سد مخزني و شبكه شناخت
شناخت خوي
سرني سد مخزني و شبكه
1,2 ميناب
سياه كمر سد مخزني و خط انتقال آب
2 همدان
سيد شهاب سد مخزني و شبكه
1 تويسركان
طغرود سد مخزني
1 ساوه
قاشقاي سد مخزني
1 بستان آباد
فردو سد مخزني
1 كاشان
قره‌تيكان سد مخزني و شبكه
1 خراسان
قزل تپه سد مخزني و شبكه
1 زنجان
كاكاشرف سد مخزني
2 لرستان
كمندان سد مخزني و شبكه
1,2 ازنا
كوار سد مخزني
2 كوار
كهيان سد مخزني
1 لردگان
گوجان سد مخزني
1,2 فارسان
مهتر سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي
1 زنجان
وادان سد مخزني 1,2 آبسرده دماوند
دشت جو محله مطالعات مدل رياضي آبهاي زيرزميني
1 كريان
دشت شهريار مطالعات مدل رياضي آبهاي زيرزميني
1 تهران
دشت گاوبندي مطالعات مدل رياضي آبهاي زيرزميني
1 بندر لنگه
كرمان طرح تأمين آب دراز مدت ( تونل 62 كيلومتري)
2 كرمان
دشت رجئين مطالعات تأمين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
1 زنجان
چغاگرگ پروژه انتقال آب مازاد از سرشاخه‌هاي دز
شناخت لرستان
شهر قدس شبكه آبرساني شهري
1 تهران
سياه بيشه بازرسي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي ( بررسي پايداري )
3 مازندران
كمال صالح حفاريهاي ژئوتكنيك سد
1 اراك
بند بهمن مرمت و بازسازي بند تاريخي 1 فارس
تخت جمشيد شبكه دفع آبهاي سطحي
1 فارس
زنجان آماربرداري آبهاي سطحي
شناخت زنجان
يزد كنترل پروژه طرح جامع سيلاب استان
1 استان يزد
آبسرده نيروگاه برقابي
2 چهارمحال و بختياري
ايلام نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي 1000 مگاواتي
شناخت دره‌شهر
شليل نيروگاه برقابي ( شاخه بازيافت )
1 چهارمحال و بختياري
عزيز آباد نيروگاه برقابي
2 چهارمحال و بختياري
قزل اوزن نيروگاههاي برق آبي سدهاي مخزني پاوه‌رود – جيروان (محور 7) – پير تقي (محور 15)
2 ميانه به منجيل
گهررود نيروگاه برقابي 2 خرم آباد – دورود


صفحه اول | درباره ما | پروژه ها | کارکنان | تماس با ما